Včelí pastva/ Úvod a obecná část

Úvod – včely a rostliny

Opylovací činnost včel medonosných je nezastupitelná zejména v době předjaří a časného jara, kdy je početnost jiných hmyzích opylovatelů ještě nízká.

Včely si postupně vyvinuly sběrací aparát, jehož základem je husté ochlupení těla.

Individuální vývoj (ontogeneze) i kmenový vývoj (fylogeneze) mnoha druhů včel a jejich společenství probíhal a stále probíhá v úzkém vztahu s okolními rostlinami a jejich společenstvími, které hmyzí opylovatelé svou činností současně pomáhají utvářet. Opylovací činnost se uplatňuje při rozmnožování semenných rostlin obecně. Vyžaduje přenos pylu na vajíčko nebo do jeho blízkosti, kde může vyklíčit pylová láčka zajišťující proces oplození.

První nahosemenné rostliny, jejichž pozůstatky jsou známé z devonských a následně karbonských vrstev paleozoika již z doby před přibližně 350 miliony lety, pro přenos pylu po miliony let využívaly a dosud využívají vzdušné proudění. Krytosemenné rostliny, jejichž vznik stále není zcela objasněn, se náhle velmi rychle rozšířily na počátku geologického období svrchní křídy v cenomanu, v době, která započala přibližně před 100 miliony lety, a pro své rozmnožování vyvinuly nové, evolučně úspěšnější řešení. To se také stalo příčinou jejich rozšíření po celé Zemi v geologicky neobyčejně krátké době.

… další obsah v registrované verzi!!!